info@cavdarlarmermer.com

KVKK BİLDİRİMİ

+90 272 223 11 24

English

Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink,

KVKK BİLDİRİMİ

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”

Aydınlatma Metni

Tanımlar

 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan ………………………. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır)

 

Veri işleyen: Şirket organları ve şirketin anlaşmalı olduğu gerçek ve tüzel kişiler

 

Kişisel Verilerin Amacı: KVKK’nın 4.5. ve 6. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ;

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

-Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi kurallarına uygun bir şekilde Şirket faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

Kişisel Verilen Aktarımı : KVKK’nın 8. Ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılı amaçlar dahilinde , KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak , Grup şirketleri içerisinde paylaşılabileceği gibi , sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere ; iş ortaklarımız , iş bağlantılarımız , ifa yardımcılarımız ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ile resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine ve yurtdışına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi :Kişisel verileriniz ,yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü ,yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz , Şirketimiz ve Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere , internet sitesi , muhtelif sözleşmeler , elektronik posta , başvuru formları , Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler v.b. Kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak , KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları :KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca herkes , veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili ;

a)Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c)kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

e)KVVK 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin , kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme , hakkına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Şirkete yazılı olarak başvurmanız halinde , talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.

 

 Başvurunuz açık , anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adreslerini tespit edici belgeleri de ekleyerek , yazılı ve ıslak imzalı olarak elden , postayla ya da noter kanalıyla…………….adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

 

 

Türkiye’de yeni renklerin öncüsü...

© ÇAVDARLAR MERMER Ltd. Şti All Right Reserved

Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink, Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink, Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink,
Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink,
Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink,
Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink,
Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink,

Sakarya Mah. Hayat Cad. No:8/6-5 Susuz Kasabası AFYONKARAHİSAR / TURKEY

+90 272 223 11 24   +90 272 223 12 72

+90 272 223 15 62

info@cavdarlarmermer.com

Q AJANS